Spīdīgs
PENTAFTĀLA LAKA kokam

PENTAFTĀLA LAKA kokam

0,00€
Produkta apraksts:

Tirdzniecības marka: PENTAFTĀLA LAKA KOKAM. 

Materiāla nosaukums: Pentaftāla laka. 

Materiāla raksturojums: veido gaišu, atmosfēras vidē izturīgu segumu

Materiāla pielietojums: paredzēta ārdarbiem un iekšdarbiem koka virsmu lakošanai.


Datu Drošības Lapā.

- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?
Spīdīgs

H226 – Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H302+H312+H332 – Kaitīgs, ja norīts, nokļūst uz ādas vai ieelpots.

H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H336 – Var izraisīt miegainību un reiboņus.

EUH066 – Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības noteikumi:

P102 – sargāt no bērniem

P210 – Nelietot vietās kur satopams karstums/dzirksteles/ atklāta uguns/karstas virsmas.Nesmēķet

P280 – izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aisargus/sejas aizsargus.

P301+P310 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

P403+P233 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

P501 – atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ starptautiskiem noteikumiem

Satur vaitspirtu, etilmetilketoksīmu un kobalta 2 – etilheksanoātu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela

alkīdsveķi

Darba rīki

ota, veltnītis, pulverizators

Nožūšanas laiks

nelīp pēc 24 stundām

pilna cietība pēc 7 dienām

Patēriņš 1 slānim

1L/ 8 - 10m2

Materiāla atšķaidīšana

vaitspirts

Instrumentu tīrīšana

vaitspirts

Pārklājuma noturība pret mazgāšanas līdzekļiem

iztur sadzīves mazgāšanas līdzekļus

LOS apjoms

400

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš

cieši noslēgtā ražotāja tarā no 0C lidz +30C, no izgatavošanas datuma 2 gadus.

Virsmas sagatavošana lakošanai

Virsmai jābūt sausai, tīrai un attaukotai. Iepriekš lakotas virsmas vispirms attīrīt no vecās atlupušās lakas ar smilšpapīru vai izmantojot krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS Ultra. Neatslāņojušos virsmu noslīpēt ar smilšpapīru līdz matētai. Pēc tam rūpīgi nosūkt ar putekļsūcēju.

Virsmas gruntēšana

Nelakotu koka virsmu nogruntēt ar lakas un vaitspirta maisījumu attiecībā 10:1. Uzklāt 1 kārtu, ļaut nožūt, pēc tam viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru un rūpīgi notīrīt ar putekļu sūcēju.

Uzklāšana

Pirms lietošanas laku samaisīt. Lietot tikai istabas temperatūras laku. Virsmas temperatūrai jābūt robežās no+15C līdz +25C. Uzklāšanas laikā izvairīties no caurvēja un tiešas saules staru iedarbības. Uzklāt 2 kārtas, ar laika intervālu katras kārtas žūšanai ne mazāk par 24 stundām