Spīdīgs Pusmatēta
AQUA LUX

AQUA LUX

0,00€
Produkta apraksts:

Preču zīme – AQUALUX

Materiāla raksturojums: Universāla pielietojuma, ātri žūstoša alkīda  ūdens dispersijas krāsa ar labu adhēziju pret dažādām virsmām. Spīdīga un pusmatēta.

Paredzētā izmantošana: Paredzēta koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai telpu iekšpusē un ārpusē. Iekštelpās var lietot arī apmetuma un citu minerālu virsmu krāsošanai.

Pielietojuma joma: Koka durvju, logu, palodžu un citu konstrukciju krāsošana. Var lietot gruntēta metāla elementu un mēbeļu krāsošanai.


Datu Drošības Lapā.

Balts
- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?
Spīdīgs
Pusmatēta
Balts

Satur 1,2- benzizotiazol-39(2H)-onu, bronopolu un metiltizolinonu.

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

Alkīdsveķu emulsija

Darba rīki:

Ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienam slānim:

1 l/ 8-10 м2

Žūšanas laiks pie 20 °С:

24 stundas

Šķīdinātājs materiāla atšķaidīšanai:

Ūdens

Šķīdinātājs instrumentu tīrīšanai

Ūdens, acetons

Pārklājuma noturība pret mazgāšanas līdzekļiem:

Pēc nožūšanas var mazgāt ar ūdeni

Negaistošo vielu masas daļa:

50 – 55 %

Gaistošo organisko savienojumu saturs

Ne vairāk par 60 g/l

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

No +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā ražotāja tarā 18 mēneši no izgatavošanas datuma

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, tīrai un attaukotai. Iepriekš krāsotas virsmas vispirms jāattīra no vecās atlupušās krāsas mehāniski vai izmantojot krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS ULTRA. Spīdīgu virsmu vēlams noslīpēt līdz matētai. Putekļus rūpīgi nosūc ar putekļsūcēju.

Virsmas gruntēšana

Metāla virsmas jāgruntē  ar gruntskrāsām LARAGRUNTS, GF-0119, LARAPRIM (iekšējiem darbiem) vai GF-0119, METALAK RAPID,  (ārejiem darbiem), apmetumu – ar DISP Base Tiefgrunts.

Koka virsmas krāso bez gruntēšanas.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu samaisīt. Uzklāt 1-2 kāŗtas pie temperatūras ne zemākas par + 10° C un relatīvā mitruma ne lielāka par 85%.  Otro kārtu klāj ne ātrāk kā pēc 6stundām. Darbarīkus tīrīt ar ūdeni. Apkaltušu krāsu notīra ar acetonu.