Matēts
LARAPRIM

LARAPRIM

0,00€
Produkta apraksts:

Preču zīme: LARAPRIM. 

Materiāla nosaukums: Ātri žūstošā pretkorozijas grunts LARAPRIM. 

Materiāla paredzētā izmantošana: Tērauda durvju, sētu, radiatoru, cauruļu un dažādu būvkonstrukciju gruntēšana. 

Lietošanas joma: metāla virsmu gruntēšana telpās un ārā, kā arī tērauda konstrukciju īslaicīga krāsošana montāžas un glabāšanas periodam. Grunts satur pretkorozijas pigmentu, kas tērauda virsmas aizsargā pret koroziju. 


Datu Drošības Lapā.

Balts
Pelēka
Melna
Sarkanbrūns
- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?
Matēts
Balts
Pelēka
Melna
Sarkanbrūns

H226 Uzliesmojošs šķidrums un izgarojumi

H315 Kairina ādu.

Н411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

P102 Glabāt bērniem nepieejamā vietā

P210 Sargāt no siltuma avotiem / dzirkstelēm / atklātas liesmas / karstām virsmām. Nesmēķēt

P280 Lietot aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu / sejas aizsarglīdzekļus.

P303+P361+P353 Pēc saskares ar ādu (vai matiem): nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu. Nomazgāt ādu ar ūdeni / dušā.

Р333+Р313 Ādas iekaisuma vai apsārtuma gadījumā: nepieciešama medicīniska palīdzība.

Р403+Р233 Glabāt labi vēdināmā telpā. Glabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

P501 Saturu / iepakojumu utilizēt šim nolūkam speciāli paredzētā vietā atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Satur ksilolu, metiletilketoksīmu, cinka fosfātu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

Alkīda sveķi

Uzklāšanas veidi:

Ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienai kārtai:

1 l uz 8–10 m-2 / 100–125 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā:

50 min.

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

Ksilols

Šķīdinātājs instrumentu mazgāšanai:

Ksilols, šķīdinātājs 646

Negaistošu vielu saturs:

62–70 % atkarībā no krāsas toņa

 Gaistošu organisko savienojumu saturs (GOS)

435–500 g/l atkarībā no krāsas

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

temperatūrā no +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā traukā 18 mēnešus kopš ražošanas datuma

SAGATAVOŠANĀS KRĀSOŠANAI

Virsmai jābūt sausai un notīrītai no taukvielām, netīrumiem un rūsas. Iepriekš krāsotās virsmas iepriekš jāattīra no vecā nolobītā pārklājuma, izmantojot smilšpapīru vai krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS ULTRA. Spīdošas virsmas jāslīpē, līdz tās kļūst matētas (ja iespējams).

UZKLĀŠANA

Grunts pirms lietošanas jāsamaisa un, ja nepieciešams, ar šķīdinātāju jāatšķaida līdz darba konsistencei. Uzklājiet 1–2 kārtas un katru no tām nožāvējiet. Darba instrumenti jānotīra ar šķīdinātāju.