Pusspidīgs
METALAK Rapid

METALAK Rapid

0,00€
Produkta apraksts:

Preču zīme: METALAK RAPID

Materiāla nosaukums: Pretkorozijas grunts-emalja METALAK RAPID. 

Materiāla paredzētā izmantošana: Metāla konstrukciju, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu, solu un citu metāla izstrādājumu gruntēšana un krāsošana. 

Pielietojuma joma: tērauda, cinkotu un alumīnija virsmu, kas tiek pakļautas klimata un mehāniskai ietekmei, gruntēšanai un krāsošanai. Var izmantot kā gruntējumu pretkorozijas krāsošanas sistēmās un kā apdares pārklājumu. Pretkorozijas pigmenta ietekmes efektivitāti pastiprina speciāls aktivators.


Datu Drošības Lapā.

Gaiši pelēka
Pelēka
Zaļš
Sarkans
Zila
Tumši brūna
Melna
- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?
Pusspidīgs
Gaiši pelēka
Pelēka
Zaļš
Sarkans
Zila
Tumši brūna
Melna
H226 Uzliesmojošs šķidrums un izgarojumi.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H312 Kaitīgs saskarē ar ādu.
H315 Kairina ādu.
Н317 Pēc nokļūšanas uz ādas var izraisīt alerģisku reakciju.
Н411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P102 Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
P210 Sargāt no siltuma avotiem / dzirkstelēm / atklātas liesmas / karstām virsmām. Nesmēķēt.
P273 Novērst nokļūšanu apkārtējā vidē.
P280 Lietot aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu / sejas aizsarglīdzekļus.
P303+P361+P353 Pēc saskares ar ādu (vai matiem): nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu. Nomazgāt ādu ar ūdeni/dušā.
Р333+Р313 Ādas iekaisuma vai apsārtuma gadījumā: nepieciešama medicīniska palīdzība.
Р403+Р233 Glabāt labi vēdināmā telpā. Glabāt cieši noslēgtā iepakojumā.
P501 Saturu/iepakojumu utilizēt šim nolūkam speciāli paredzētā vietā atbilstoši vietējiem noteikumiem.
Satur ksilolu, metiletilketoksīmu, cinka fosfātu. 
Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.
Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.
Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

Modificēti alkīda sveķi

Uzklāšanas veidi:

Ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienai kārtai:

1 l uz 9–11 m2 / 90–110 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā:

3 stundas

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

Ksilols

Šķīdinātājs instrumentu mazgāšanai:

Ksilols, šķīdinātājs 646

Negaistošu vielu saturs:

60–66 % atkarībā no krāsas

Gaistošu organisko savienojumu saturs:

435–500 g/l atkarībā no krāsas

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

temperatūrā no +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā traukā 18 mēnešus kopš ražošanas datuma

Virsmas sagatavošana:

Metāliska virsma ir jāattauko ar šķīdinātāju. No rūsējušām virsmām ar metāla suku un skrāpi jānoņem rūsas kārtas un noņemamā plāva. No agrāk krāsotajām virsmām atslāņotā krāsa ir jānoņem ar mazgāšanas līdzekli LARAFĒNS ULTRA, skrāpi vai metāla suku.

Uzklāšana:

Grunts-emalja pirms lietošanas ir jāsamaisa un, ja nepieciešams, ar šķīdinātāju jāatšķaida līdz darba konsistencei. Uzklājiet 1–2 kārtas un katru no tiem nožāvējiet. Darba instrumenti jānotīra ar šķīdinātāju.