Matēts
GF-0119

GF-0119

0,00€
Produkta apraksts:

Tirdzniecības marka: GF-0119 pretkorozijas alkīda gruntskrāsa

Materiāla nosaukums: Gruntskrāsa GF-0119

Materiāla pielietojumsParedzēta metāla  gruntēšanai pirms krāsošanas.


Datu Drošības Lapā.

Pelēka
- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?
Matēts
Pelēka

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H312+H332 Kaitīgs ja nonāk saskarē ar ādu vai ieelpots.

H315 Kairina ādu .

H319 izraisa nopietnu acu kairinājumu .

P102 Sargāt no bērniem.

P210 Nelietot vietās kur sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/ karstas virsmas. Nesmēķēt .

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus .

P301+P312 Norīšanas gadījumā sazinieties ar Saindēšanās informācijas centru.

P302+P352 Saskarē ar ādu. Nomazgāt ar ziepēm un lielu udens daudzumu.

P305+P351+ P338 Saskarē ar acīm. Uzmanīgi skalot ar udeni vairākas minutes, izņemt kontaktlēcas,ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās.Tvertni turēt cieši noslēgtu.Satur ksilolu, etilmetilketoksīmu un kobalta 2-etilheksanātu.Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

Alkīdsveķi

Darba rīki:

Ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienam slānim:

1 l/ 10-12 м2

Žūšanas laiks pie 20 °С:

Nelīp – 8stundas

Var krāsot nākošo kārtu – 16 stundas

Šķīdinātājs materiāla atšķaidīšanai:

Ksilols, solvents

Šķīdinātājs instrumentu tīrīšanai

Ksilols, solvents, 646

Pārklājuma noturība pret mazgāšanas līdzekļiem:

Pēc nožūšanas var mazgāt

Negaistošo vielu masas daļa:

56 – 62 %

Gaistošo organisko savienojumu saturs

Ne vairāk par 500 g/l

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

No +5°C  līdz +35 °С cieši noslēgtā ražotāja tarā 18 mēneši no izgatavošanas datuma

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, tīrai un attaukotai. Iepriekš krāsotas virsmas vispirms jāattīra no vecās atlupušās krāsas mehāniski vai izmantojot krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS ULTRA. Spīdīgu virsmu vēlams noslīpēt līdz matētai. Putekļus rūpīgi nosūc ar putekļsūcēju.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu samaisīt. Uzklāt pie temperatūras ne zemākas par + 5° C un relatīvā mitruma ne lielāka par 85%.  Otro kārtu klāj ne ātrāk kā pēc 16stundām.