DISP Base Tiefgrunts

DISP Base Tiefgrunts

0,00€
Produkta apraksts:

Tirdzniecības marka: Disp base tiefgrunts

Materiāla nosaukums: Nostiprinoša dziļumgrunts.

Pielietojums: Paredzēta minerālu virsmu (betons, apmetums, ķieģeļi, ģipškartons) gruntēšanai pirms špaktelēšanas vai krāsošanas, un agrāk balsinātu, smērējošu virsmu nostiprināšanai. Gruntējums izlīdzina pamatnes mitruma uzsūci un uzlabo saķeri ar pārklājumu Var lietot iekšējiem un ārejiem darbiem.


Datu Drošības Lapā.

- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?

Satur 1,2- benzizotiazol-39(2H)-onu, bronopolu un metiltizolinonu.

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

Maza izmēra daļiņu akrilātdispersija - hidrosols

Darba rīki:

Ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienam slānim:

1l/ 5-10 m² atkarībā no iesūkšanās virsmā

Žūšanas laiks pie 20 °С:

2 – 4 stundas

Šķīdinātājs materiāla atšķaidīšanai:

Atšķaidīt nav paredzēts

Šķīdinātājs instrumentu tīrīšanai

Ūdens

Pārklājuma noturība pret mazgāšanas līdzekļiem:

Rādītājs nav piemērojams.

Negaistošo vielu masas daļa:

5 – 7%

Gaistošo organisko savienojumu saturs

Nesatur

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

No +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā ražotāja tarā 36 mēneši no izgatavošanas datuma

Virsmas sagatavošana

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un tīrai no eļļas un tauku nosēdumiem. Virsmas daļas, kas viegli atdalās, ir jānoņem mehāniski.  Pirms darba    uzsākšanas grunti nepieciešams saskalināt.

Uzklāšana

Gruntējumu klāj vienā slānī, tā lai visa grunts iesūktos pamatnē un nožūstot neveidojas spīdīgi plankumi. Notecējuma vietas , kur grunts nav iesūkusies pamatnē, noslauka.