SVEĶU TERPENTĪNS

SVEĶU TERPENTĪNS

0,00€
Produkta apraksts:

Preču zīme: Šķīdinātājs Sveķu Terpentīns

Materiāla nosaukums:  Šķīdinātājs. 

Materiāla izmantošana: Paredzēts alkīda un eļļas laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kā arī lineļļas un priežu darvas atšķaidīšanai. Pielietojams arī dažādu virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai.


Datu Drošības Lapā.

- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?

Uzglabāt cieši noslēgtā ražotāja tarā pie temperatūras ne augstākas par +30°C. Bērniem nepieejamā vietā.

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu kairinājumus. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt elpošanas orgānu bojājumus. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Var izraisīt nāvi  pie  norīšanas vai nokļūšanas elpceļos. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas alerģisku reakciju.

Turēt attālumā no siltuma/dzirkstelēm/atklāta uguns/ karstām virsmām. Nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/ acu, sejas aizsargus. PIE NORĪŠANAS: nekavējoties griezties SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRĀ vai pie ārsta. Neizraisīt vemšanu. PIE NOKĻŪŠANAS ACĪS :  uzmanīgi skalot acis zem tekoša ūdens vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās lietojat un tās ir viegli izņemt. Turpināt skalot.

Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ starptautiskiem noteikumiem.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.