Acetons tehniskais

Acetons tehniskais

0,00€
Produkta apraksts:

Tirdzniecības marka: Acetons. 

Materiāla nosaukums: Acetons tehniskais. 

PielietojumsParedzēts virsmu un iekārtu tīrīšanai. Daudzkomponentu šķīdinātāju pagatavošanai. Var izmantot laku krāsu materiālu,kas izgatavoti uz celulozes acetāta, nitrocelulozes, epoksīdu, akrilātu un fenola sveķu bāzes, atšķaidīšanai.

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš: no -20 līdz +35 °С 2 gadi no izgatavošanas datuma polimēru materiālu tarā, 5gadi stikla vai metāla tarā


Datu Drošības Lapā.

- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?

H225: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības pasākumi:

P102: Sargāt no bēŗniem.

P210 : Nelietot vietās, kur sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas virsmas . Nesmēķēt.

P271: Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās      

P280 : Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P305+ P351+ P338: SASKARE AR ACĪM : Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P303 +P361 + P353 SASKARE AR ĀDU (VAI MATIEM): Noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā.

P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.