Spīdīgs
AQUA FLOOR PAINT

AQUA FLOOR PAINT

0,00€
Produkta apraksts:

Preču zīme: AQUA FLOOR PAINT.

Materiāla nosaukums: Ūdens dispersijas krāsa grīdai.

Vielas paredzētā lietošana: ūdens dispersijas krāsa grīdu krāsošanai iekštelpās.

Izmantošanas joma: paredzēta normāli ekspluatējamām koka un betona grīdām dzīvojamās un ražošanas telpās.


Datu Drošības Lapā.

Brūna
- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?
Spīdīgs
Brūna

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2n)-ons, bronopols un 2-metil-2N-izotiazo-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem. Iekļūstot acīs: uzmanīgi skalojiet acis ar ūdeni vairākas minūtes un apmeklējiet ārstu. Norīšanas gadījumā: nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

akrila dispersija

Uzklāšanas veidi:

ota, rullītis.

Patēriņš vienai kārtai:

1 l uz 8–10 m2 / 100–125 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā:

16 stundas

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

ūdens

Šķīdinātājs instrumentu mazgāšanai:

ūdens

Pārklājuma noturīgums pret mazgāšanas līdzekļiem:

pret mājsaimniecības mazgāšanas līdzekļiem

Negaistošu vielu saturs:

40–44 % atkarībā no krāsas un spīduma pakāpes

GOS saturs

ne vairāk kā 100 g/l

Glabāšanas apstākļi:

temperatūrā no +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā traukā līdz 24 mēnešiem kopš ražošanas datuma

SAGATAVOŠANA KRĀSOŠANAI

Virsmai jābūt sausai un attīrītai no taukvielām un netīrumiem. No iepriekš krāsotās virsmas notīriet veco atlobījušos pārklājumu, izmantojot smilšpapīru vai krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS ULTRA. Ja iespējams, spīdīgas virsmas jāslīpē, līdz tās kļūst matētas. Nelīdzenumi jāaizšpaktelē.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Notīrīto un nožāvēto grīdu nogruntējiet ar ūdens un krāsas maisījumu attiecībā 1:3.

Spēcīgi absorbējošas un irdenas minerālu virsmas – ar sastāvu DISP Base Tiefgrunts.

UZKLĀŠANA

Krāsa pirms lietošanas ir jāsamaisa un, ja nepieciešams, ar ūdeni jāatšķaida līdz darba konsistencei. Uzklājiet 2 kārtas, katru no tām žāvējot ne mazāk, kā 16 stundas. Darba instrumenti jānotīra ar ūdeni.