Spīdīgs Pusmatēta
Alkīduretāna GRĪDAS LAKA

Alkīduretāna GRĪDAS LAKA

0,00€
Produkta apraksts:

Preču zīme: Alkīduretāna grīdas laka.

Materiāla nosaukums: Alkīduretāna grīdas laka.

Materiāla pielietojums: alkīduretāna grīdas laka, kas veido gaišu, augstas cietības un nodilumizturības segumu.

Pielietojuma joma: paredzēta normāli ekspluatējamu dzīvojamo un ražošanas telpu parketa, koka un betona grīdu lakošanai.


Datu Drošības Lapā


- +
Uzzināt, nepieciešamo krāsas daudzumu?
Spīdīgs
Pusmatēta

SAGATAVOŠANĀS KRĀSOŠANAI

Virsmai jābūt sausai un tīrai. Iepriekš lakotās koka virsmas attīriet no vecās, atslāņojušās lakas, noslīpējiet ar smilšpapīru līdz tās kļūst matētas un rūpīgi notīriet. Svaigai betona virsmai jāļauj sacietēt vismaz 21 diennakti, tad to noslīpē.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Iepriekš nelakotu koka virsmu nogruntējiet ar lakas un vaitspirta maisījumu attiecībā 10:1. Uzklājiet 1 kārtu ar otu vai rullīti. Ļaujiet nožūt, viegli noslīpējiet ar smalku smilšpapīru un veiciet rūpīgu virsmas tīrīšanu ar putekļu sūcēju. Betona virsmu nogruntē ar lakas un vaitspirta maisījumu attiecībā 10:3. Uzklājiet 1 kārtu ar otu vai rullīti.


UZKLĀŠANA

Lietojiet laku, kurai ir istabas temperatūra. Grīdas temperatūrai jābūt robežās no +15°C līdz +25°C. Laka pirms lietošanas ir jāsamaisa. Uzklāšanas procesā jāizvairās no caurvēja un tiešiem saules stariem. Jāuzklāj 2 reizes - nedaudz biezākā kārtā, nekā gruntējot, žāvējot katru slāni vismaz 24 stundas.

Darba instrumenti ir jānotīra ar šķīdinātāju.

Saistviela:

Alkīduretāna sveķi

Uzklāšanas veidi:

ota, rullītis.

Patēriņš vienam slānim:

1 l uz 8–10 m-10 / 100–125 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā:

24 stundas

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

Vaitspirts

Šķīdinātājs instrumentu tīrīšanai:

Vaitspirts

Pārklājuma noturība pret mazgāšanas līdzekļiem:

pret sadzīves mazgāšanas līdzekļiem

Negaistošu vielu saturs:

46–50 % atkarībā no krāsas

Gaistošu organisko savienojumu saturs (GOS)

Ne vairāk kā 480 g/l

Glabāšanas noteikumi:

temperatūrā no +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā traukā līdz 18 mēnešiem kopš ražošanas datuma

H226  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H302+H312+H332  Kaitīgs, ja norij, ja nonāk saskarē ar ādu vai ieelpojot.

H317  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H336  Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

EUH066  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

P102   Sargāt no bērniem.

P210  Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P280  Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301+P310  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P403+P233  Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt.

Satur vaitspirtu, metiletilketoksīmu un kobalta 2-etilheksanoātu. Var izraisīt alerģisku reakciju

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.